top of page

Vidaus tvarkos taisyklės Rules & Conditions

POILSIO NAMŲ “Naujoji Karklė” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

REZERVACIJOS APMOKĖJIMAS

Elektroninėje rezervacijos sistemoje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

Pasirinkus off-line apmokėjimo būdą:

Gavėjas: Saulius Pridotkas
LT057044060008003575 AB "SEB bankas"
Mokėjimo paskirtis: nurodyti Rezervacijos Nr.

PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA

 

1. Atvykęs svečias, pagal galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis, užpildo „Poilsio namų svečio registracijos kortelę“, joje nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, atsiskaitymo būdą bei kitus reikalingus duomenis, įskaitant kartu atvykusių registruojamų svečių duomenis, ir pasirašo. Svečiai, kurie registracijos momentu yra nuo 2 m. amžiaus, t.y. reikalinga atskira vieta miegojimui su patalyne, registruojami suaugusių svečių tvarka bei už Jų apgyvendinimo paslaugas apmokama 100% suaugusio asmens kainos. Administracija gali svečio paprašyti pateiktų tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atvykus Administracijos nuožiūra iš svečio gali būti prašomas iki 500 Eur dydžio užstatas grynais, kuris grąžinamas svečiui išvykimo metu, jei nėra pažeidimų, kilusių dėl svečio kaltės.

Administracija rinkdama, tvarkydama bei saugodama svečių (-io) jai pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, BDAR, privatumo politika bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką. Svečias (-iai), pateikdamas (-i) asmeninę informaciją ir duomenis „Poilsio namų svečio registracijos kortelėje“, kartu sutinka ir leidžia rinkti, naudoti ir tvarkyti šią informaciją bei duomenis komerciniams ir/ar reklaminiams tikslams (kambarių rezervavimui, svečių registravimui, finansinių nuostolių prevencijai, apsaugai nuo nemokių klientų, tiesioginei rinkodarai) bei vidinei statistikai tvarkyti. Poilsio namų svečias (-iai) turi teisę nesutikti, kad poilsio namai tvarkytų jo pateikiamą asmeninę informaciją ir duomenis, tokį nesutikimą nurodydamas „Poilsio namų  svečio registracijos kortelėje“. Atsisakymas duoti sutikimą Administracijai tvarkyti svečio (-ių) pateikiamą asmeninę informaciją bei duomenis neturės jokių teisinių pasekmių ir nebus pagrindas atsisakyti teikti svečiui (-iams) paslaugas. Poilsio namai stengiasi užtikrinti saugų svečio (-ių) pateiktos asmeninės informacijos ir duomenų surinkimą, perdavimą, tvarkymą bei saugojimą, tačiau neprisiima atsakomybės už klaidingą svečio (-ių) pateiktą informaciją bei duomenis, jų netikslumus bei pateiktos klaidingos informacijos ar duomenų naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai svečio (-ių) patirtą žalą.

2. Atvykimo laikas yra nuo 14:00 val., išvykimas iki 12:00 val.. Jeigu pageidaujate iš Poilsio namų išvykti vėliau, prašome apie tai iš anksto informuoti Poilsio namų Administraciją tel. +370 669 87000.

3. Apgyvendinimas ir patekimas į patalpas: Jeigu nesusitarta kitaip, už paslaugas 100 % atsiskaitoma iki atvykimo arba atvykus iki registracijos. Į Poilsio namus svečiai įeina su Administracijos suteiktu raktu arba įleidžiami Administracijos arba mobiliojo telefono skambučio pagalba. Jei naudojama apsaugos signalizacija, įėjus į bendrąsias Poilsio namų patalpas privaloma išjungti svečio numerio signalizaciją, į pultelį įvedant iš anksto suteiktą saugos kodą. Raktai nuo Poilsio namų bei svečio numerio išduodami svečiui Administracijos arba yra Poilsio namų svetainės kodine spyna rakinamoje raktų spintoje, spintos kodas suteikiamas svečiui iš anksto. Išvykstant svečiai privalo grąžinti raktą Administracijai arba atgal i šią spintą bei įjungti svečio numerio signalizaciją, į pultelį įvedant iš anksto suteiktą saugos kodą, jei nesutarta kitaip.

4. Vėlyvą atvykimą ar išvykimą bei bagažo palikimo galimybę prašome su Administracija suderinti iš anksto. Jei planuojate atvykti vėliau nei 18:00 val., prašome apie tai informuoti iš anksto, kitu atveju – Jūsų rezervacija gali būti anuliuota.

5. Jei svečias išvyksta po 12.00 val., bet ne vėliau kaip iki 18.00 val., sumoka pusę (50 proc.) vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos, jei po 18.00 val. – 100 proc. sutartinės kainos.

6. Jeigu Poilsio namų atitinkamame numeryje pageidaujama apgyvendinti daugiau svečių, nei nurodyta Poilsio namų rezervacijos patvirtinime, esant galimybei apgyvendinti, už kiekvieną papildomą svečią Poilsio namams mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį suteikiama papildoma vieta.

7. Svečių automobiliai nemokamai parkuojami Poilsio namų teritorijoje esančiose aikštelėse arba bendroje aikštelėje specialiai pažymėtose vietose.

8. Poilsio namuose neišbuvus nustatyto ar sutarto laiko, mokesčio dalis už neišbūtą laiką negrąžinama. Jeigu svečias naudojasi jam suteiktomis apgyvendinimo paslaugomis ne taip, kaip buvo sutarta su Poilsio namais ar nurodyta šiose Taisyklėse, Poilsio namai turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti sutartį dėl Poilsio namų teikiamų paslaugų su svečiu, nedelsiant iškeldinti svečią ir reikalauti sumokėti ar pasilikti sumokėtos 100 % visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos. Taip pat Administracija turi teisę reikalauti apmokėti šiose Taisyklėse nurodytą baudą ir-ar atlyginti Poilsio namams padaytą žalą.

9. Rezervuotos bei patvirtintos, bet svečių nepanaudotos paslaugos nėra kompensuojamos, sumokėti pinigai negrąžinami.

10.Išankstinės rezervacijos e-paštu patvirtinamos iš anksto sumokėjus rezervacijos mokestį (avansą) iki išankstinėje registracijoje nurodyto termino suteikiant patvirtinimo numerį. Tai laikoma sutarties dėl svečių namų paslaugų sudarymu. Negarantuota rezervacija – tai poilsio namų teikiamų paslaugų nepatvirtinta rezervacija. Negarantuotos rezervacijos laikomos nuo to momento, kai svečias šiose ir rezervacijos Taisyklėse numatytu būdu neapmoka avansino mokėjimo per 2 val. nuo išankstinės rezervacijos suformavimo, individualaus susitarimo ar pasiūlyme nurodyto termino arba svečiui pateikiamoje išankstinio mokėjimo sąskaitoje avansiniam mokėjimui atlikti nurodyto termino. Pasibaigus negarantuotos rezervacijos terminui, poilsio namai turi teisę panaikinti/panaikina svečio negarantuotą rezervaciją.

11.Mokamo avanso dydis bei avansinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos Poilsio namų išankstinės rezervacijos patvirtinime, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose.

12.Patvirtintos rezervacijos atšaukimo atveju arba neatvykimo atveju iki rezervacijoje nurodytos datos dienos 18.00 val. taikomas rezervacijos atšaukimo mokestis – rezervacijos mokestis (avansas). Atšaukus patvirtintą rezervaciją rezervacijos mokestis lieka Poilsio namams kaip kompensacija, svečių nepanaudotos kitos paslaugos nėra kompensuojamos, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

13.Poilsio namų gyventojų neregistruoti svečiai be papildomo apmokėjimo Poilsio namų vidaus ir lauko bendrosiose erdvėse (virtuvė, valgomasis, svetainė, lauko terasa, vidaus kiemas ir teritorija) bei kambariuose gali lankytis ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą, jei kituose dokumentuose nenurodyta kitaip (pvz. draudimų atsivesti svečius dėl pandemijos, kitų gyventojų saugumo ar pageidavimo, ar pan.). Šio punkto pažeidimas laikomas šiurkščiu Poilsio namų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu. Už asmenų, kuriuos svečiai pasikviestė į Poilsio namų teritoriją ar patalpas, padarytą žalą atsako su Poilsio namais sudaręs sutartį ir-ar asmenis pasikvietęs svečias. 

14.Po 22:00 val. numeryje (-iuose) pasiliekantys svečių pasikviesti neregistruoti asmenys, privalo pateikti Administracijai asmens dokumentą ir įsiregistruoti bei sumokėti už apgyvendinimą. Dėl svečių saugumo kambariuose, esant galimybei, gali nakvoti tik Administracijoje prisiregistravę asmenys. Bendrojo naudojimo erdvėse nakvoti bei į jas nešti kambariuose registruotiems gyventojams suteiktas nakvynės priemones draudžiama. Šio punkto pažeidimas laikomas šiurkščiu Poilsio namų Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu.

15.Poilsio namai pasilieka teisę neregistruotų asmenų neįsileisti į Poilsio namus bei teritoriją.

16.Svečiai su gyvūnais nepriimami, išskyrus atskirai išanksto suderinus su Administracija. Administracijos skiriama bauda už gyvūnų atsivedimą i Poilsio namus bei teritoriją – 70 eurų.

17.Už brangių daiktų, pinigų, dokumentų ir pan. vertybių apsaugą atsakingi kambarius užsisakę svečiai bei galimai Jų pasikviesti asmenys. Už numeryje, svetainėje, terasoje ar Poilsio namų teritorijoje paliktas ir prarastas vertybes, automobilius ir kitus daiktus ir/ar joms padarytą žalą Poilsio namai neatsako. Svečių daiktų saugojimo Poilsio namuose tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

 

ELEKTRA VAROMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR ĮRENGIMŲ ĮKROVIMAS

18. Elektra varomų transporto piremonių ir/ar įrengimų (automobiliai, dviračiai, paspirtukai, riedlentės ir pan.) akumuliatoriai gali būti įkraunami tik su poilsio namų Administracija atskirai aptartomis sąlygomis ir specialiai tam skirtose vietose. Pažeidus šiame punkte nurodytas sąlygas Administracijos skiriama bauda už savavališką elektra varomų transporto priemonių ir/ar įrengimų akumuliatorių krovimą – 150 eurų.

KITOS SĄLYGOS

 

19. Svečias atsakingas už savo, pasikviestų asmenų ir vaikų priežiūrą bei saugumą. Už vaikų iki 12 m ir nuo 12 m iki 16 m amžiaus elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus lydintys ar prižiūrintys (globojantys) asmenys. Vaikams iki 12 (dvylikos) metų Poilsio namuose ir teritorijoje inventoriumi leidžiama naudotis tik su tėvų ar vaikus lydinčiu suaugusiųjų asmenų priežiūra. Jei dėl nepilnamečių veiksmų Poilsio namai patyrė nuostolių, juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.

20.Šiurkščiai pažeidus Poilsio namų Vidaus tvarkos taisykles, atsisakius sumokėti šiose Taisyklėse nurodytą baudą ir-ar nenutraukus neteisėtos ar žalingos veikos, Administracija turi teisę svečio (-ių) pareikalauti svečių namus palikti anksčiau nustatyto termino, sumokėti baudą iki 200 eurų ir atlyginti padarytą žalą bei nuostolius.

 

 

POILSIO NAMUOSE DRAUDŽIAMA

 

21.Stumdyti baldus be Administracijos leidimo. Gadinti Poilsio namų inventorių.

22.Numeriuose laikyti lengvai užsidegančias medžiagas.

23.Atsivesti i Poilsio namus ir teritoriją gyvūnus be Administracijos leidimo.

24.Numeryje ar Poilsio namuose bei teritorijoje apgyvendinti daugiau asmenų nei nurodoma Administracijai.

25.Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.

26.Naudotis elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš Administracijos arba kai Administracija yra iš anksto įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Leidžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų; skutimosi mašinėles; plaukų džiovintuvus).

27.Garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems Poilsio namų gyventojams.

28.Nakties (ramybės) metu (22:00 – 7:00) garsiai triukšmauti ir neleisti miegoti kitiems svečiams.

29.Numeriuose, svečių namų patalpose bei teritorijoje, išskyrus specialiais ženklais pažymėtose vietose,  rūkyti griežtai draudžiama. Bauda už rūkymą skiriama Administracijos – 70 eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose įrengtos įspėjančios gaisro signalizacijos.

30.Numeriuose be priežiūros palikti mažamečius vaikus (iki 12 metų).

31.Neinformavus Administracijos, į Poilsio namų teritoriją arba numerį atsivesti pašalinių asmenų. Pažeidus šio punkto nuostatas Administracijos skiriama bauda – 50 eurų.

32.Į Poilsio namų teritoriją įsinešti gyvybei pavojingus įrankius, priemones ar ginklus.

33. Šiukšlinti kambariuose, Poilsio namuose bei teritorijoje. Buitines ir rūšiuojamas popieriaus, plastiko bei stiklo atliekas privaloma nuolat tvarkyti ir išmesti į atitinkamai pažymėtus atliekų konteinerius bendroje aikštelėje prie Poilsio namų.

 

POILSIO NAMUOSE GYVENANTYS PRIVALO

 

34.Laikytis Poilsio namų Vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų sąlygų, gaisrinės saugos taisyklių, saugaus elgesio vandenyje bei kitų Poilsio namuose esančių taisyklių.

35.Apsigyvenę kambaryje ar apartamentuose, patikrinti jame esančius daiktus ir inventorių.

36.Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami pranešti Administracijai.

37.Išvykstant durų raktą perduoti Administracijai ir, įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta bei nėra padaryta 37 šių Taisyklių punkte nurodytos galimos žalos, perduoti užimamą kambarį ar apartamentus. Jei svečias išvyksta iš Poilsio namų be Administracijos žinios, Administracija įvertina perduotų patalpų ir inventoriaus būklę bei 37 šių Taisyklių punkte nurodytą galimą žalą. Aptikus 37 šių Taisyklių punkte nurodytą galimą žalą Administracija praneša išvykusiam svečiui ir pateikia reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

38.Atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų pasikviestų asmenų kaltės. Materialūs nuostoliai - teritorijos, lauko įrangos, patalpų, baldų, inventoriaus, santechnikos, miegojimo priemonių (pagalvės, antklodės, antčiužiniai ir pan.) bei kito inventoriaus sutepimas ar apgadinimas. Padarytą žalą įvertina Poilsio namų Administracija.

39. Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai (šviestuvai, televizorius, elektrinis rankšluosčių džiovintuvas) yra tinkamai išjungti, visi karšto ir šalto vandens čiaupai sandariai užsukti. Nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis.

40.Išeinant įsitikinti, kad kambarys, apartamentai ar bendrosios patalpos yra saugiai užrakinti, langai ir balkono durys uždaryti. Saugumui rekomenduojame ijungti svečio kambario ar apartamentų signalizaciją, į pultelį įvedant išanksto suteiktą saugos kodą.

41.Administracijai pranešti apie svečio kambaryje, apartamentuose ar bendrojo naudojimo erdvėse nustatytą gedimą ar inventoriaus trūkumą. Nepranešus, administracija neprisiima atsakomybės už nuostolius ar trūkumus, kuriuos turi kompensuoti svečias.

42.Pametus ar sugadinus numerio ar Poilsio namų raktą (-us), sumokėti 10 eurų baudą už kiekvieną raktą.

43.Atsitikus nelaimei, nedelsdami skambinkite bendruoju pagalbos telefonu 112 ir informuokite Administraciją tel. +370 669 87000. Bendruoju pagalbos telefonu 112 iškviečiama policija, gaisrinė ir greitoji medicinos pagalba. Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę rasite 1a. svetainėje.

 

POILSIO NAMŲ PATALPŲ PRIEŽIŪRA IR SVEČIŲ APTARNAVIMAS

 

Poilsio namai, teikdami apgyvendinimo paslaugas, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ ir turi tai patvirtinančius veiklą leidžiančius leidimus-higienos pasus, išduotus NVSC prie LR SAM.

44.Patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi. Antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti naudojami lauko pramogoms ar kitiems netiesioginės paskirties tikslams. Poilsio namuose esantys daiktai yra Poilsio namų nuosavybė, todėl svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Poilsio namų, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.

45.Netrukdydamas svečių poilsio, Administracijos personalas gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus  bei įrangos gedimų šalinimą remontą.

46.Šildymo sezono metu kambario temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +18 laipsnių.

47.Poilsio kambarių valymas bei priežiūra vykdomas tik esant poreikiui svečio prašymu ar Administracijos nuožiūra vykdomi nuo 8:00 iki 17:00 val.. Svečiams gyvenant poilsio namuose kambarių bei bendrųjų patalpų valymas bei tvarkymas ir atliekų (šiukšlių) tvarkymas vykdomas savarankiškai pačių svečių.

48.Poilsio namų teritorija bei bendrojo naudojimo patalpos saugumo bei poilsio namų tvarkos tikslais gali būti stebimos vaizdo stebėjimo kameromis. Trikdyti vaizdo stebėjimo kamerų veikimą ar kitaip trukdyti stebėti vaizdą griežtai draudžiama. Dėl galimo vaizdo duomenų kaupimo bei tvarkymo kreiptis į Poilsio namų administraciją. Saugumo, galimos grėsmės gyvybei ar sveikatai užtikrinimo tikslais Administracija turi teisę savo nuožiūra įeiti į svečių gyvenamus numerius bei apartamentus.

49.Radusi paliktus daiktus ir esant galimybei, Administracija iškart grąžina juos savininkams. Savininko nesuradus, palikti daiktai saugomi vieną mėnesį.

50.Patalynė keičiama ne rečiau kaip kartą per 7 paras.

51.Rankšluosčiai gali būti keičiami, apie poreikį informuokite Administraciją kambaryje nuskaitę QR kodą išmaniuoju telefonu užpildant užklausos formą arba tel. +370 669 87000Kūno rankšluosčius neštis į paplūdimį DRAUDŽIAMA.

52. Svečių patogumui, pastebėjus technikos ar įrangos gedimus/apgadinimus, inventoriaus trūkumus ar iškilus klausimams kreipkitės į Administraciją telefonu arba kambaryje nuskaitę QR kodą išmaniuoju telefonu užpildant užklausos formą arba tel. +370 669 87000, e.paštu naujojikarkle@gmail.com .

53. Svečiams elgiantis neteisėtai ar nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), Administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas. Visi ginčai nagrinėjami Vilniaus miesto apylinkės teisme LR įstatymų numatyta tvarka.

 

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 

54.Siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, Administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų. žodžiu, raštu arba el. paštu naujojikarklė@gmail.com.

55. Šios Taisyklės sudarytos tam, kad aiškiomis sąlygomis bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrintumėme ramų ir saugų Jūsų poilsį. Poilsio namų Administracija pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias Taisykles bei nuostatus. Prašome prieš atvykstant jas perskaityti, kadangi jos gali būti pasikeitę nuo paskutinio Jūsų apsilankymo.

56. Bet kokie ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus – LR įstatymų nustatyta tvarką arba Prašymą/skundą dėl mūsų teikiamų paslaugų galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt).

 

 

Ramaus ir jaukaus poilsio! Jūs visada laukiami!

bottom of page